Kontaktujte nás

Mamografia áno, alebo nie?

Karcinóm prsníka je v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien. Pre jeho včasné odhalenie je dôležité pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a preventívne prehliadky. K jednej z najviac preskúmaných a overených skríningových metód patrí mamografické vyšetrenie. Podľa platnej legislatívy na Slovensku má naň nárok každá žena nad 40 rokov v opakovaných dvojročných intervaloch.

o-CANCER-DE-MAMA-MAMOGRAFIA-facebook.jpg

História vyšetrení

Význam vyšetrení prsníkov bol prvýkrát skúmaný v šesťdesiatych rokoch v New Yorku. Bol považovaný za vhodnú prevenciu pred úmrtím na rakovinu. V štúdii Swedish Two-County prevedenej v sedemdesiatych rokoch počas 29-ročného procesu následne opakovaných vyšetrení bola zaznamenaná redukcia úmrtnosti u vyšetrovaných žien až o 30 %. Do európskych krajín sa mamografické programy rozšírili koncom osemdesiatych rokov.

Výskyt ochorenia

Karcinóm prsníka je v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien. V celej populácii je druhým najfrekventovanejším nádorovým ochorením, hneď po rakovine pľúc.

Národný onkologický register zverejnil nasledovné údaje o výskyte karcinómu prsníka v Slovenskej republike za roky 1980 až 2005:

 • od roku 1991 až do roku 2005 bol zaznamenaný zvýšený nárast ochorenia,
 • v roku 2005 bolo diagnostikovaných 2 198 prípadov zhubných nádorov prsníka u žien,
 • typický vek pacientiek v rokoch 1999 až 2003 bol priemerne 50 (25 %) až 70 rokov (75 %),
 • v roku 2005 zomrelo na zhubný nádor prsníka 707 žien.

Posledné údaje hovoria, že u nás pribudne zhruba 1 900 novodiagnostikovaných prípadov ročne.

Podľa Ligy proti rakovine sa počas uplynulých 20 rokoch počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25 – 45 rokov zvýšil o viac ako 30 %. Na rakovinu prsníka môžu ochorieť aj muži, ročne je diagnostikovaných 10 až 20 prípadov.

Príčiny vzniku ochorenia


Príčina rakoviny prsníka nie je známa. V podstate ide o genetické ochorenie vzniknuté mutáciou rôznych tumoróznych génov. Faktory vonkajšieho prostredia a hormonálne faktory sa určitým dielom podieľajú na procese malígnej premeny buniek tkaniva prsníka. Sú označované ako tzv. rizikové faktory vývoja rakoviny prsníka, ktorá je najčastejšou neopláziou (zhubným nádorovým ochorením) u žien v rozvinutých krajinách. Najvyšší výskyt je medzi americkými beloškami, naopak najnižší v juhovýchodnej Ázii a Japonsku, v ktorom však za posledných 20 rokov došlo k zvýšeniu incidencie. Západný životný štýl, tzv. „westernizácia“, je spojená so stúpajúcim výskytom karcinómov.

Faktory ovplyvňujúce riziko vzniku ochorenia:

 • vek 65 - 69 rokov,
 • obyvatelia severnej Ameriky a Európy (vs. juhovýchodná Ázia),
 • vyššie vzdelanie a socio-ekonomické postavenie,
 • matka alebo sestra s diagnózou rakoviny prsníka,
 • nerodiace alebo ženy rodiace po tridsiatom roku života (vs. pred dvadsiatym rokom života),
 • nedostatočná doba kojenia,
 • menštruácia pred 12. rokom života (vs. po 15. roku),
 • menopauza po 55. roku (vs. pred 45. rokom),
 • proliferujúca zmena prsníka, histologicky potvrdená,
 • postmenopauzálna obezita, viac ako 90 kg (vs. menej ako 60 kg),
 • pôsobenie radiácie na hrudník,
 • osobná anamnéza rakoviny prsníka,
 • osobná anamnéza rakoviny tela maternice a vaječníkov.

Ostatné rizikové faktory

Stav výživy, životospráva a nutričné zvyklosti tvoria jednu tretinu faktorov ovplyvňujúcich celkové riziko vzniku rakoviny prsníka. Jedná sa hlavne o príjem potravy s vysokým obsahom nezdravých tukov a viac než 30 g alkoholu denne.

Užívanie hormonálnej substitučnej liečby

Za bezpečné z hľadiska rizika vzniku rakoviny prsníka je možné považovať štandardné dávky estrogénov používané v súčasnej dobe, pri dĺžke užívania od 10 do 15 rokov, rovnako ako aj pridanie hormónu progesterónu. Vyšším rizikom je pozitívna rodinná anamnéza.

Užívanie hormonálnej antikoncepcie

Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu (HAK) majú veľmi mierne zvýšené riziko, ktoré pretrváva ešte desať rokov po jej vysadení a jeho miera závisí od veku používateľky. U žien, ktoré začali užívať HAK pred dvadsiatym rokom života, bolo zaznamenané vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka jednak v priebehu užívania a tiež v období do piatich rokov od jej vysadenia. Dôležitým ukazovateľom je nezmenené alebo mierne znížené riziko rakoviny prsníka na konci fertilného (plodného) obdobia.

Samovyšetrovanie prsníkov

Pre včasné odhalenie nádorov prsníka je dôležité samovyšetrovanie prsníkov. V sedemdesiatich percentách prípadov nádor odhalí samotná žena, v ostatných prípadoch manžel, partner alebo lekár pri preventívnej prehliadke či preventívnej mamografii. Príznakom je prítomnosť „hrčky“ (rezistencie) v horných kvadrantoch prsníkov, väčšinou nebolestivej. Bolestivosť býva len u 15 %, u 2 – 3 % je prítomný výtok z bradavky.

Samovyšetrovanie sa má realizovať po menštruácii, keď je prsník najlepšie prístupný vyšetreniu, ideálne pred zrkadlom. Je dôležité sledovať symetriu oboch prsníkov, možný sekrét z bradavky, exantém bradavky (výsev) a zmeny farby kože pri predklone so zdvihnutými rukami. Po kontrole zrakom následne v polohe ležmo systematicky prehmatať bruškami prstov kruhovými pohybmi obidva prsníky v smere vertikálnom, resp. cirkulárnom, alebo od okraja k centru.

Mamografia a mamografický skríning

Mamografia je špeciálna röntgenová metóda používajúca mäkké (nízkoenergetické) žiarenie. Vyšetrenie sa prevádza na špeciálnom zariadení - mamografe. Súčasná mamografia zaťažuje prsník dávkou prakticky zanedbateľnou, ktorá ho nemôže ani poškodiť, ani priamo vyvolať rakovinu. Teoretické riziko vzniku rakoviny prsníka je také malé, že zodpovedá napríklad riziku smrti rakoviny pľúc z vyfajčenia troch cigariet.

Mamografické vyšetrenie u žien pred prechodom sa vykonáva v prvej polovici menštruačného cyklu. Spravidla sa vyšetrujú obidva prsníky v dvoch projekciách. Vyšetrenie môže byť sprevádzané miernou bolesťou pri stlačení prsnej žľazy. Snímky vyhodnocuje špeciálne vyškolený lekár – rádiodiagnostik. Pri vyhodnocovaní nálezov sa používa skórovací systém BI-RADS (Breast Imaging – Reporting and Data System).

Pomocou mamografu je možné previesť aj odber vzoriek tkaniva z nádoru tenkou alebo hrubou ihlou (core cut), prípadne vákuové odsatie vzorky. Pri prsnej žľaze s vysokou hustotou tkaniva sa mamografia dopĺňa ultrazvukovým vyšetrením, ktoré taktiež napomáha odlíšiť cystický nádor od solídneho.

Cieľom skríningového vyšetrenia prsníkov je odhalenie rakoviny vo včasnom štádiu u žien bez príznakov a tým zníženie morbidity (číslený pomer chorých k zdravým) a mortality (úmrtnosti). Mamografické vyšetrenie je zatiaľ jedinou vyšetrovacou metódou, ktorá je k dispozícii pre skríning na včasné diagnostikovanie rakoviny prsníka. Je akceptované ako jeden z najviac preskúmaných a overených skríningových testov s dlhodobými údajmi, ktoré sú k dispozícii v rámci skríningových programov po celej Európe.

Nárok na preventívne vyšetrenie

Podľa platnej legislatívy na Slovensku má nárok na preventívne mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov v opakovaných dvojročných intervaloch. Pri opakovaných vyšetreniach je potrebné priniesť so sebou predchádzajúci nález. Na mamografiu odosiela po klinickom vyšetrení prsníkov a lymfatických uzlín gynekológ alebo lekár prvého kontaktu.

Mamografické vyšetrenia a skríningové programy hrajú významnú úlohu pri postupnom znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu prsníka. Zachytením menších tumorov v čase diagnózy je pravdepodobnosť tvorby lokálnych, oblastných alebo vzdialených metastáz menšia, ako v prípade väčších tumorov. Odhalenie rakoviny v jej včasnom štádiu, ešte pred rozšírením do lymfatických uzlín zvyčajne znamená, že operácia a liečba chemoterapiou bude nutná v menšom rozsahu.

Je potrebné vedieť, že vyšetrenie negarantuje zistenie všetkých druhov rakoviny, ktoré by sa mohli v tele v čase vyšetrenia nachádzať. V súčasnosti sa zavádzajú do praxe nové vyšetrenia ako napríklad magnetická rezonancia alebo dopplerovská sonografia, avšak zatiaľ bez lepších výsledkov ako mamografia.

Autor: MUDr. Štefan Novysledák
Primár Gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia, Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves